VERBİS BİLDİRİMİ HAKKINDA

İlgi : a) 27/12/2019 tarihli ve 454 sayılı yazı, b) 08/02/2022 tarihli ve 2411 sayılı yazı, c) 29/12/2021 tarihli ve 1147 sayılı yazı, d) 31/12/2021 tarihli ve 1214 sayılı yazı, e) 28/01/2022 tarihli ve 2127 sayılı yazı, f) 16/03/2022 tarihli ve 3653 sayılı yazı, g) 12/04/2022 tarihli ve 4362 sayılı yazı,

Sayın Meslektaşlarımız;

İlgilerde kayıtlı yazılarımız ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci kapsamında Tüm Bölge Eczacı Odalarımız ve Eczanelerimiz için uyum süreçlerine yönelik eğitimler ve bilgilendirmelerimiz yapılmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun) 16'ncı maddesinde "(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. (2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır." hükmü ile Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında "Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır." hükmü yer almaktadır. Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun www.kvkk.gov.tr resmi internet sayfasından yayımlanan 21.04.2022 tarihli duyuru ile; Kanun'un 18'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "(ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir." hükmü ile aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan "Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir." hükmü gereği Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında re'sen idari yaptırım uygulanabileceği duyurulmuştur.

Bu kapsamda Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlanmıştır.

Tüm Meslektaşlarımızın Maduriyet Yaşamaması için Sicile Kayıt işlermleri ve VERBİS sürecini takip etmleri Önemle rica Olunur. (KVKK Duyurusu İçinTıkla)

20.Bölge Sakarya Eczacı Odası

Genel Sekreter

Dilek Taşdemir KAMAN Ek Dosyalar


VERBİS BİLDİRİMİ HAKKKINDA


27 Nisan 2022 - Okunma Sayısı : 621